Položaj starijih na selu

Pre 2 meseca

ʺPoložaj starijih na seluʺ su rezultati istraživanja koje je Crveni krst Srbije realizovao u saradnji sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković, a uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), Kancelarija u Beogradu. U istraživanju su učestvovali Brankica Janković, Gradimir Zajić, Milutin Vračević i Nataša Todorović.
Cilj ovog straživanja je bio da se utvrdi položaj starijih osoba koje žive u ruralnim sredinama u Srbiji. Da se utvrdi u kakvim uslovima žive starije osobe na selu, koliko su im dostupne usluge zdravstvene i socijalne zaštite, ali i usluge transporta. Takođe da se utvrdi i šta im je najpotrebnije i na koji način bi zajednica mogla da poboljša položaj starijih na selu.
Istraživanje je sprovedeno tokom od avgusta do oktobra 2016.godine na teritoriji Republike Srbije na slučajnom, reprezentativnom uzorku od 685 ispitanika uzrasta starijeg od 65 godina koji žive na selu. Na severu Republike (grad Beograd , Vojvodina) anketirano je 189 starijih osoba sa sela, a na jugu Republike Srbije (Šumadija, Zapadna Srbija, Istočna Srbija, Južna Srbija) anketrirano je 496 osoba sa sela starijih od 65 godina.
Proces starenja stanovništva širom sveta predstavlja fenomen o kome se puno raspravlja poslednjih godina, a čije se posledice ne mogu više ignorisati. Starenje stanovništva pre svega zahteva adekvatne odgovore kroz javne politike koje bi omogućile kvalitetan i produktivan život starijih osoba. Pored starenja stanovništva drugi nepobitan i značajan demografski trend koji je već definisao 21. vek je brza urbanizacija i depopulacija sela i ruralni oblasti.

Danas približno četvrtina stanovništa u regionu Evrope živi u ruralnim oblastima. Podaci nam pokazuju da je u većini zemalja starenje stanovništva u ruralnim oblastima brže i izraženije nego u urbanim sredinama. U mnogim evropskim državama udeo osoba starijih od 65 godina u populaciji je viši u ruralnim nego u urbanim sredinama.
Na žalost globalizacija, savremeni način života, interne migracije (selo-grad) i promena porodične strukture dovele su i dovode do sve veće izolacije starijih osoba koje žive u ruralnim područjima. Ovi ljudi često ostaju zaboravljeni i ostavljeni da se sami snalaze. Sve zemlje koje se suočavaju sa ovim problemom pokušavaju da pronađu načine kako da na najracionalniji način omoguće pristup uslugama zdravstvene i socijalne zaštite, da omoguće adekvatan transport i ostale usluge i servise.

Kategorija: Medija Centar